top of page
ДЕЙНОСТИ

ПРЕД-ИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ

ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД разполага с квалифициран екип, отговарящ за цялостно техническо изследване на параметрите на всеки строителен терен. Процедурата включва проучване на дълбочината на терена, изследване на носимост-способността на терена чрез проучване на земната основа, лабораторни изследвания чрез вземане на проби, както и изготвяне на цялостен геоложки доклад.

ПРОЕКТИРАНЕ И ГРАДОУСТРОЙСТВО
Строително - инженерна компания “ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД изпълнява цялостно проучване, проектиране и градоустройство като част от услугите, които извършва за холдинговата група на "ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД.

Инвестиционнотo проектиране преминава през следните етапи:

 • Предварително инвестиционно проучване;

 • Задание за проектиране;

 • Изготвяне на идеен проект;

 • Изготвяне на технически проект;

Предварително инвестиционно проучване

Tехнологични проучвания за избор на оферта, предлагаща оптимална условия.

Задание за проектиране

Преглед и уточняване на изходни данни, необходими за изработването и одобряването на проекта, свързани с:

 • Изискванията към обекта;

 • Фази на проектиране;

 • Основни технически, икономически, технологични, функционални и планово-композиционни изисквания към обекта;

 • Основни функционални и композиционни параметри на обекта;

Изготвяне на идеен проект

 • Чертежи (технологични планове и схеми), които изясняват предлаганите проектни решения;

 • Обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения;

Изготвяне на технически проект

 • Окончателни чертежи (разпределения, разрези), които отразяват приетите проектни технологични решения;

 • Обяснителна записка, отразяваща приетите проектни технологични решения;

 • Технологичните изчисления, обосноваващи проектните решения;

Дейности свързани с инвестиционното проектиране: Вертикално планиране

Проектът за вертикално планиране (ВП) на населеното място предвижда необходимото изменение на релефа на терена с оглед да бъде моделиран и приспособен към изискванията на строителството, водоотвеждането и транспорта при най-целесъобразно и икономично извършване на земните работи, включително разместването им, и дава представа за облика на територията, която ще се благоустроява.

Планове за ВП

Изработват се за населени места и други застроени територии или части от тях в съответствие с одобрените им общи и подробни градоустройствени планове (ОГП), за строителните и регулационните им планове (ЗРП) и подробните квартално-застроителни и селищни планове.

Плановете за ВП имат предназначението чрез преобразуване на съществуващия релеф на терена да създадат условия за функционално и хармонично изграждане на жизнената среда във всички нейни аспекти - обитаване, труд, отдих и др.

Процедура по промяна на статута на земеделски земи

Процедурата включва всички етапи до изваждане на решение за променено предназначение.

СТРОИТЕЛСТВО 

Строително - инженерна компания “ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е с дългогодишен опит в проучването, проектиране и изграждане в областта на жилищното, административното и промишлено строителство.  Компанията разполага с екип от висококвалифицирани професионалисти и най-съвременна техника и технологии в различни сфери на строителния процес за постигане на оптимално качество .

„Интербилд Инженеринг“ ЕООД е бързоразвиваща се компания, която изпълнява широк спектър от дейности в сферата на строителството. Приоритетите на компанията са използването на висококачествени материали, отговарящи на всички изисквания за качество, надеждно изпълнение на строително-монтажните работи и възможността за изпълнение на проектите в кратки срокове, удовлетворяващи изискванията на всеки един клиент. Строителната компания е създадена да изпълнява проекти собственост на “Глобъл Файненшъл Мениджмънт” или нейни дъщерни фирми. „Интербилд Инженеринг“ ЕООД не изпълнява строителни услуги за фирми или физически лица извън холдинговата група на  "ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД.

“ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД е член на Камарата на строителите в България и е с дългогодишен опит в проучването, проектиране и изграждане в областта на жилищното, административното и промишлено строителство. През годините компанията е изградила над 400 000 кв.м РЗП като целия финансов ресурс е осигуряван от "ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД. Нашите клиенти могат да разчитат на гарантирано качество, стриктно придържане към съгласуваните план-графици за работа и цени, възможност за промяна на проектното решение по време на строителството.

- гарантирано качество

- стриктно придържане към съгласуваните план-графици за работа и цени

- възможност за промяна на проектното решение по време на строителството.

Ние извършваме следните строително-монтажни дейности:

• Земни работи

• Груб строеж

• Изработка и монтаж на стоманени конструкции

• Зидарски работи

• Настилки и облицовки

• Сухо строителство

• Бояджийки работи

• Топло, хидро и звукоизолационни работи

• Дърводелски работи

• Покривни системи

• Фасадни системи

• Басейни и хидросъоръжения

• Водопроводни и канализационни инсталации

• Отопление, вентилация и климатизация

• Вътрешни и външни електро инсталации

• Вертикална планировка (улици, тротоари и озеленяване)

• Инженерно-укрепителни дейности

• Изкопна, транспортна и подемна механизация

• Саниране и рехабилитация

• Обзавеждане

ПОКУПКОПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

“ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД заедно с други дъщерни фирми на "ГЛОБЪЛ ФАЙНЕНШЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД непрекъснато инвестират  в закупуване на подходящи терени за строителство, с и без градоустройство, в град София, а целта е изграждане на нови жилищни и офис сгради. Целия процес от проучване и закупуване на терен, проектиране и градоустройство, набавяне на необходимите разрешителни, изпълняване на строителство, всички видове СМР и довършителни работи, инвеститорки контрол, въвеждане в експлоатация, както и покупко-продажба на готовите единици се извършва изцяло от фирмите в групата на  "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД. Извършените дейности се финансират на 100% от "ГЛОБАЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, без използването на банкови кредити.

УПРАВЛЕНИЕ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

Комплексно обслужване в областта на управление, поддръжка и отдаване под наем на всички недвижими имоти притежавани от холдинговата група. Услугата включва широк кръг от дейности, свързани с начина на ползване, стопанисване и нуждата от специфична поддръжка на даден имот. След анализ на нуждите Ние ще ви предложим персонализирана услуга, за да управлявате имота си успешно.

Нашият дългогодишен опит в поддръжката на имоти и партньорството с наши и чуждестранни агенции за продажба, както и с подизпълнители, ни дават възможност да разработим проекти и широка гама от услуги допълващи управлението и поддръжка на имот, като обзавеждане, застраховане, юридическа помощ, счетоводно обслужване, трансфери от летището и др.

Главните дейности, свързани с поддръжката на частни имоти, са:

 

Регулярно посещение и контрол на общото състояние на имота.

• Текуща поддръжка на имота – почистване, пране, проветряване, камериерски услуги.

• Поддържане документацията на имота.

Плащане на сметки, данъци, застраховки.

• Организиране на спешни поправки.

• Представителство на собствениците пред държавните институции и на събрания на етажната собственост.

• Посрещане на собствениците и техните гости.

• Извършване на текущи ремонти или интериорни промени при отсъствие на собствениците.

Цялостно обзавеждане на имота.

• Съхранение на ключове

• Предварително пазаруване – по предварителна поръчка и списък на клиента.

• Постоянен контакт със собствениците информиране за случващото се.

Дейности, свързани с управлението на затворени комплекси:

Пакета от услуги се определя от местоположението / море, планина/, наличието на басейни и спа центрове и други особености.

Почистване на стълбища, между етажни площадки, коридори, асансьори, входове  на сградата и други прилежащи общи части, врати и прозорци във входовете на комплекса, външни общи площи (теракота, гранитогрес, паркинг, тротоар, пътеки), закрити паркоместа, складове, между избени пространства и други подземни помещения;

• Поддръжка на градини и зелени площи, вкл. поливане, озеленяване, зазимяване и отзимяване

• Зазимяване, отзимяване, ежедневна поддръжка и почистване на басейн

• Денонощна рецепция или портиер; денонощна охрана

• Поддържане и ремонт на инсталациите (Ел. и ВиК инсталации, пожар известяващи системи  и т.н.); абонаментна поддръжка на асансьор; технически поддръжка на  инсталации и съоръжения в общите части – подемни съоръжения (асансьори), отоплителни, вентилационни и климатични системи, проверки (ежедневни, периодични, специални)

• Плащане на сметки за ток и вода за общите части

• Контрол и управление на фитнес помещения, наемане на специализиран и квалифициран персонал

• Паркинги – паркинги системи, парково оформление  и контрол на достъп

• Плащане на такси за обществени услуги, данъци за имота и застрахователни вноски за сметка на собственика

• Извършваме кредитен контрол и инициираме действия за погасяване на всякакви задължения, съвместно с предложен от нас или  предпочитан от вас адвокат

• Организиране на Общи събрания, регистрация на етажната собственост в Общината

• Планиране, изготвяне и детайлно следене изпълнението на годишния бюджет, изготвяне подробни месечни отчети

• Изготвяне на Правилник за вътрешния ред,

• Касиер

• Счетоводство на приходите и разходите

• Плащания към подизпълнители

Дейности, свързани с отдаване на имоти под наем:

• Използваме услугите на наши партньори – Агенции за недвижими имоти

• Осигуряваме пълно съдействие при определяне размера на месечния наем

• Рекламиране на имота – представяне на имота на туроператори, туристически агенции, реклама в интернет пространството.

• Провеждане на огледи и внимателен подбор на наемател.

• Издаване на всички необходими лицензи и документи за отдаване на имота под наем.

• Активно контролиране стопанисването на имота от наемателите.

• Пълно счетоводство, събиране на наеми, заплащане на данъци…др.

Активна комуникация със собственика на имота, за плащания, определяне на наеми и текущи ремонти.

МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

ИНТЕРБИЛД ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД заедно с всички останали дъщерни фирми от холдинговата структура на "ГЛОБЪЛ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" АД, разполагат с специално създаден маркетинг отдел, който се грижи за отличния имидж и пазарно позициониране чрез прилагане на най-модерните технологии и инструменти в маркетинговите и рекламните си стратегии.

пред-инвестиционно проучване
Проектиране и градоустройство
Строителство
Покупкопроджба на недвижиму имущество
Упрвление на недвижимо имущество
Маркетинг и реклама
bottom of page